Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Záujemca udeľuje SZČO Miroslava Tomašovičová – YCoach potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje SZČO Miroslava Tomašovičová – YCoach tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.

2. Miroslava Tomašovičová – YCoach spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa služieb Miroslava Tomašovičová – Ycoach. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Miroslava Tomašovičová – Ycoach ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Miroslava Tomašovičová – Ycoach zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Oprávnenia Miroslava Tomašovičová – Ycoach na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

3. Miroslava Tomašovičová – Ycoach spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Miroslava Tomašovičová – Ycoach označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca programu požiadať elektronickou poštou na adrese: mirka.tomasovic@somteenager.sk.

5. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: mirka.tomasovic@somteenager.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Miroslava Tomašovičová – Ycoach a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

 

KONTAKTY

ADRESA: Orgovánová 6141/1, 90027 Bernolákovo

TELEFÓN:  +421 905 697 115

E-MAIL: mirka.tomasovicova@somteenager.sk

OBCHODNÍ PODMÍNKY

GDPR

COOKIES

Přejít nahoru