Mediácia - Kde je vôľa, tam je aj cesta

Trápi vás partnerský spor a neviete sa dohodnúť?

Máte pocit, že sa vám rodinný život rozpadá?
Neustále riešite nezhody ohľadom výchovy detí, či konflikty navzájom?
Myslíte si, že ste už vyskúšali všetko a predsa nenastal žiaden posun a neviete ako z tejto situácie von?

Dlhodobo vaša situácia môže byť vyčerpávajúca. Doma prežívate napätie a máte obavy aký dopad to má na vaše deti. Odkladanie konfliktu má negatívny dopad aj na vás a môže viesť až ku frustrácii.

Spory sú niekedy ťažké. Bez pomoci to niekedy nejde. Mediačný rozhovor vám môže pomôcť zlepšiť vašu domácu a partnerskú pohodu, zlepšiť spoločnú komunikáciu, posilniť váš vzťah a vybudovať dôveru a vzájomné porozumenie.
Záleží na partneroch akú cestu si zvolia, či sa oplatí bojovať a začať odznova, alebo či už je jeden z partnerov rozhodnutý, a tak sa vybrať cestou dôstojného rozchodu.

Dôležité je riešiť konflikt včas.

Mediácia

Mediácia je moderný a kultivovaný spôsob riešenia sporov, ktorá aktérom pomáha nájsť riešenia  a dospieť k obojstranne výhodnej dohode.  Ponúka inú alternatívu ako tradičné riešenie sporu autoritou. Ponúka moderné win-win riešenia na dosiahnutie dohody.

Mediátor

Mediátor je odborník, ktorý pomáha ľuďom, ktorí majú spor nájsť spoločné riešenie.  Je nestranný, neutrálny partner a vedie mediačný rozhovor.   Neradí a nevyjadruje svoj osobný názor.  Vedie a facilitiuje vzájomnú komunikáciu. Pomôže napísať vzájomne akceptovanú a vyváženú dohodu.

Rodinná mediácia

Chcete pracovať na pokojnom, konštruktívnom riešení vášho rodinného sporu? Prevezmite zodpovednosť a preskúmajte možnosť vyhľadať pomoc prostredníctvom rodinnej mediácie.

Mediátor vám poskytne prostredie, v ktorom môžu všetky strany sporu diskutovať o svojich rozporoch s nadhľadom a rešpektom.

Prostredníctvom otvorených diskusií vedených vyškoleným mediátorom môžete ako partneri identifikovať oblasti, v ktorých sa zhodujete, vyjasniť si jednotlivé potreby a záujmy a vytvoriť vzájomne prijateľné riešenia, ktoré budú prospešné pre všetkých zúčastnených.

Bez ohľadu na to, o aký problém alebo výzvu môže ísť – od komunikačných porúch až po majetkové plány alebo spory o opatrovníctvo – rodinná mediácia zjednodušuje riešenie týchto problémov na emocionálnej úrovni aj z právneho hľadiska.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, ako by vám táto služba mohla pomôcť dosiahnuť pokojné výsledky vo vašej jedinečnej situácii!

Mediácia partnerov pri konflikte
Mediačné vedenie rozhovoru vám pomôže zvládnuť už vzniknuté konflikty. Mediačné služby viete využiť či už ste v konflikte doma s partnerom, máte problémovú komunikáciu, potrebujete sa dohodnúť v otázkach výchovy detí alebo riešiť nezhody so širšou rodinou.

Mediácia:
– Zlepší porozumenie vašich potrieb a komunikáciu vo vzťahu
– Pomôže vybudovať dôveru
– Posilní spoluprácu s partnerom navzájom a vo vzťahu ku vašim deťom
– Zlepší domáce prostredie a pohodu

Kedy je mediácia vhodná na efektívne riešenie vášho sporu?
– Obidve sporné strany majú vôľu naďalej spolupracovať
– C
hcete spor vyriešiť a nájsť spoločné riešenia, s ktorými bude každý spokojný
– Chcete udržať svoj vzťah alebo naďalej si s druhou stranou dôstojne vychádzať

Rozvodová mediácia

Riešite rozchod, či dokonca rozvod ale súdne pojednávanie môže byť zdĺhavé a nákladné a vy sa chcete čo najlepšie pripraviť? Dá sa to zvládnuť aj bez súdu. Vyriešenie konfliktu môže viesť k vašej spokojnosti a emočnej úľave.

Mediačné služby
– úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu formou rodičovskej dohody
– dohoda o starostlivosti o dieťa a výžive
– úprava styku s druhým rodičom
– dohoda o zastupovaní dieťaťa a správy majetku

Výhody mediácie

  • Je neformálna – nevyžaduje “dôkazy a svedectvá“
  • Je dôverná, mediátor je viazaný mlčanlivosťou
  • Poskytuje bezpečné miesto pre riešenie vášho sporu
  • Vytvára atmosféru, kde všetci zúčastnení získavajú
  • Ambíciou nie je dosiahnuť spravodlivosť, ale nájsť cestu k obojstranne výhodným riešeniam
  • Spoluprácu s nestranným a nezaujatým partnerom
  • Zachovanie čo najlepších vzťahov
  • Flexibilita, ušetrenie času a finančne nákladných pojednávaní

Mediačné konanie v rodinných sporoch

Mediáciou je možné efektívne riešiť proces rozvodového konania. Samotné manželstvo môže rozviesť len súd a rodičovská dohoda podlieha schváleniu súdu, avšak súd čoraz častejšie víta vlastné dohody uzatvorené pred mediátorom.

Mediácia môže byť odpoveďou na vaše trápenie

Nezáleží na tom, či sa snažíte vyriešiť svoj spor už mesiace alebo dokonca roky – s kvalifikovaným mediátorom je možné, že vy a váš partner nájdete cestu vpred.

Štruktúrovaný dialóg v bezpečnom prostredí pomôže dosiahnuť lepšie porozumenie a vytvorí priestor pre dohody.

Potom môžete doma opäť žiť v atmosfére harmónie a pokoja, z čoho budete mať prospech nielen vy, ale aj všetci členovia rodiny, najmä deti.

Ak sa v rodine potýkate s nevyriešenými konfliktami, oplatí sa dať šancu mediácii. Možno práve v nej zistíte, že poskytuje potrebné nástroje, ktoré vám umožnia urovnať vaše nezhody a pestovať láskyplnejšie vzťahy aj smerom do budúcnosti.

Miroslava Tomašovičová, kouč, kariérový poradca, mediátor

Přejít nahoru